BAZALY: Benefiční dražba sedaček

Dražíme 90 kusů plastových a kovových sedaček, posledního přeživšího symbolu stadionu Bazaly 1959-2015). V charitativní aukci dražíme sedačky s podpisy současných hráčů i fotbalových legend FC Baník Ostrava:

 • 5x plastovou sedačku s podpisem Milana Baroše
 • 5x plastovou sedačku s podpisem Jana Laštůvky
 • 4x plastovou sedačku s podpisem Václava Daňka
 • 4x plastovou sedačku s podpisem Rostislava Vojáčka
 • 4x plastovou sedačku s podpisem Radka Slončíka
 • 3x plastovou sedačku s podpisem Bohumila Páníka
 • 3x plastovou sedačku s podpisem Marka Jankulovskeho
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Daniela Holzera
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Patrizia Stronatiho
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Václava Svěrkoše
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Reného Bolfa
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Luďka Mikloška
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Martina Lukeše
 • 50x kovovou sedačku s kartou podpisů (M. Baroš, J. Laštůvka, D. Holzer, P. Stronati, B. Páník, V. Daněk, R. Vojáček).

Výtěžek z dobročinné aukce poputuje na konto čtyř ostravských dětských domovů. Mimo aukci můžete dětským domovům přispět na transparentní účet 2801672690/2010. Více o projektu: www.benefice.ostrava.cz

Zadavatel: obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Pravidla aukce “BAZALY: Benefiční dražba sedaček” (dále jen „Aukce“)

Tato pravidla nahrazují společná pravidla webu www.sportovniaukce.cz a platí výhradně pro uvedenou aukci.

Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem Aukce je obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2600 (dále jen "Organizátor").
 2. Provozovatelem aukce je eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 14094 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Předmětem Aukce je celkem 90 originálních sedaček ze stadionu Bazaly (dále také jen „dražené věci“): 40 sedaček v plastovém provedení s originálními podpisy sportovců a 50 sedaček v kovovém provedení. Bližší specifikace sedaček je k nalezení na www.benefice.ostrava.cz
 4. Vyvolávací cena činí 1000 Kč pro plastové sedačky a 500 Kč pro kovové sedačky.
 5. Aukce bude spuštěna dne 4.10.2019 2019 v 11:00 hod a ukončena dne 31. 10. 2019 ve 12 hod.
 6. Celý výtěžek aukce poputuje 4 dětským domovům, a to Dětskému centru Domeček (IČ: 70631956), Dětskému domovu a Školní jídelně Ostrava-Slezská Ostrava (IČ: 61989258), Dětskému domovu Úsměv a Školní jídelně (IČ: 61989321) a Dětský domov a Školní jídelna (IČ: 61989339)
 7. Náklady aukce jsou hrazeny Statutárním městem Ostrava.
 8. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražba splňuje podmínky zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). Dražba byla oznámena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce změnit pravidla, popřípadě Aukci zrušit.

Průběh Aukce

 1. Účast v Aukci je dobrovolná, zdarma a je k ní nutná registrace formou vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři. V registraci si každý uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo, které bude používat v průběhu Aukce. Dále je nutné uvést emailovou adresu, úplnou poštovní adresu, telefonní číslo. Registrací projevuje uživatel souhlas s pravidly Aukce.
 2. Aukce se může účastnit fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen „účastník Aukce“). Účastníkem Aukce nesmí být osoba, jíž byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost.
 3. Provozovatel Aukce si vyhrazuje právo v případě pochybností o identitě účastníka Aukce jej kontaktovat a jeho identitu ověřit. V případě, že o sobě účastník Aukce uvedl nepravdivé údaje, vyhrazuje si Provozovatel právo znemožnit takovému uživateli vstup do Aukce.
 4. Aukce je spuštěna dne 4. 10. 2019 v 11 hodin. V průběhu trvání aukce mohou vážní zájemci přihazovat k jednotlivým sedačkám v Aukci. Minimální částka příhozu je 100 Kč. Počet příhozů jedním Účastníkem není omezen, žádné omezení se nevztahuje ani na množství aukcí, jichž se daná osoba účastní. Účastník aukce může přihazovat současně k dvěma a více aukčním předmětům (sedačkám). Pakliže vydraží více předmětů, bude vyzván k úhradě všech
 5. Aukce končí dne 31. 10. 2019 ve 12 hod. Sedačka, na níž nebylo během posledních pěti minut přihozeno, v Aukci končí a získává nového majitele, tj. Účastníka, který nabídl nejvyšší částku. V 11:55 tedy začíná u každé ze sedaček běžet pětiminutová ochranná doba, je-li během ní sedačku přihozeno, začíná pětiminutová ochranná doba běžet od okamžiku učiněného příhozu znovu, v opačném případě se majitelem stává ten, kdo naposledy přihodil před započetím ochranné doby. Díky tomuto systému mají vážní zájemci o konkrétní sedačku možnost během pěti minut reagovat na předchozí nabídku. Takovéto prodlužování je časově neomezené.
 6. Pro Aukci je rozhodující čas serveru, který má každý Účastník možnost sledovat na stránce s Aukcí.
 7. Účastník, který učinil poslední (nejvyšší) nabídku (dále jen „vydražitel“) a je ve chvíli ukončení Aukce uveden jako poslední, získává na draženou sedačku nárok a je povinen ji za níže uvedených podmínek zaplatit a převzít.
 8. Organizátor Aukce vyzve vítěze Aukce do 10 dnů po ukončení Aukce k uzavření smlouvy, na základě níž přejde na vítěze Aukce vlastnické právo k sedačce (text smlouvy je zveřejněn na www.benefice.ostrava.cz), k zaslání částky, za níž sedačku vydražil, na sbírkový účet obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., č. 2801672690/2010, vedený u Fio banky, a následně k vyzvednutí sedačky. Účastník Aukce registrací (účastí) stvrzuje, že se s textem smlouvy seznámil a pro případ, že by se stal vydražitelem Aukce a došlo by k uzavření smlouvy, nemá proti jejímu znění námitek.
 9. V případě, že vítěz Aukce odmítne uhradit cenu, za kterou sedačku vydražil, ve sjednané lhůtě, popřípadě odmítne uzavřít smlouvu dle předchozího odstavce, může Organizátor vyzvat dalšího, popřípadě dalšího v pořadí k uhrazení ceny, kterou nabízel na sedačku on a k uzavření smlouvy dle předchozího odstavce. Případně může Organizátor Aukci konkrétní sedačky zrušit. Právo volby náleží Organizátorovi.
 10. Předání sedaček probíhá výlučně osobním převzetím. Organizátor aukce v časném předstihu informuje vydražitele o termínu slavnostní akce, na níž si vydražitelé osobně převezmou vydražené předměty. Pakliže se vydražitel nebude moci s objektivních důvodů zúčastnit této akce, organizátor aukce ho bude dále informovat o dalších možných termínech osobního převzetí.

Ochrana osobních údajů

 1. Jako návštěvník (účastník Aukce) registrací na stránce www.sportovniaukce.cz uděluji výslovný souhlas s tím, aby společnost eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 14094, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo, elektronickou (e-mailovou) adresu, adresu pro doručování za účelem doručení vydraženého předmětu, zodpovězení dotazů požadavků mnou vznesených a případného ověření identity účastníka Aukce.
 2. Výše uvedené osobní údaje (vyjma uživatelského jména) budou Provozovatelem uchovány v tajnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou níže uvedenou. Uživatelské jméno se zobrazuje pod Aukcí společně s výší příhozu účastníka Aukce. Výše uvedené osobní údaje budou za účelem uzavření smlouvy dle odst. 8 pravidel o Průběhu Aukce a za účelem předání sedačky předány Organizátorovi Aukce, tj. obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2600, jakožto Zpracovateli. Provozovatel Aukce upozorňuje, že registrací na stránce www.sportovniaukce.cz bere účastník Aukce na vědomí, že se přihlašuje do aukčního systému, v němž jeho osobní údaje zůstávají zachovány i po konci Aukce za účelem případného zájmu účastníka o další aukci v budoucnu. V případě žádosti učiněné způsobem uvedeným v předešlém odstavci, budou osobní údaje z databáze vymazány. Provozovatel upozorňuje, že z uvedeného důvodu mohou být zpracovateli předány i osobní údaje účastníka získané před touto Aukcí.

Závěrečná ustanovení

  Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení aukce, je však v jeho zájmu poskytovat služby a funkce aukce v maximální možné kvalitě. Na případné výpadky systému nebo internetu nebude brán při rozhodování o výherci Aukce zřetel. V případě výpadku serveru či doložené nesprávné funkcionalitě systému v závěru aukce může být ale ve výjimečném případě rozhodnuto o jejím prodloužení či náhradním termínu ukončení za účelem zajištění regulérnosti aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit aukci v jejím průběhu a to i bez upozornění a bez povinnosti náhrady vůči jakémukoliv uživateli. V zájmu provozovatele je kvalitní a bezchybný chod aukce. V případě nejasností, technických nebo funkčních problémů mohou uživatelé kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese info@sportovniaukce.cz

Zbývající čas

aukce skončila

Konec aukce

ČT 31.10.2019

12:00:00

Čas serveru

Předměty v aukci

Číslo Název předmětu / dresu Cena Příhozů Naposledy přihozeno Vyhrávající Příhoz
#01 Kovová sedačka č. 01 700,00 Kč   1 x 200,00 Kč | GREP

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#02 Kovová sedačka č. 02 1 200,00 Kč   2 x 500,00 Kč | Lukinič1922

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#03 Kovová sedačka č. 03 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | PL73

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#04 Kovová sedačka č. 04 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | marek.mi

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:02:27 31.10.2019
#05 Kovová sedačka č. 05 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | papiky

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#06 Kovová sedačka č. 06 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | přespolnák

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#07 Kovová sedačka č. 07 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#08 Kovová sedačka č. 08 1 600,00 Kč   3 x 500,00 Kč | Kalic

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#09 Kovová sedačka č. 09 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Bleiders

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#10 Kovová sedačka č. 10 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#11 Kovová sedačka č. 11 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#12 Kovová sedačka č. 12 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | LivaniJan

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#13 Kovová sedačka č. 13 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | LivaniJan

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#14 Kovová sedačka č. 14 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | Zob

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#15 Kovová sedačka č. 15 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Thomas15

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#16 Kovová sedačka č. 16 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | jfousek

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:03:37 31.10.2019
#17 Kovová sedačka č. 17 1 001,00 Kč   2 x 301,00 Kč | Registry

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 001,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#18 Kovová sedačka č. 18 700,00 Kč   1 x 200,00 Kč | TonnySpurs

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#19 Kovová sedačka č. 19 1 000,00 Kč   3 x 100,00 Kč | B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#20 Kovová sedačka č. 20 711,00 Kč   2 x 111,00 Kč | Olmik

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 711,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#21 Kovová sedačka č. 21 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | LivaniJan

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#22 Kovová sedačka č. 22 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#23 Kovová sedačka č. 23 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Copino

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#24 Kovová sedačka č. 24 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | marek.mi

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#25 Kovová sedačka č. 25 666,00 Kč   1 x 166,00 Kč | Didin

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 666,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#26 Kovová sedačka č. 26 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | SIDOLUX

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#27 Kovová sedačka č. 27 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | Sabuco

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#28 Kovová sedačka č. 28 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Pikolak

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#29 Kovová sedačka č. 29 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Pikolak

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#30 Kovová sedačka č. 30 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | GevBady10

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#31 Kovová sedačka č. 31 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | osd0707

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#32 Kovová sedačka č. 32 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Copino

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#33 Kovová sedačka č. 33 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | Vaclav1996

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#34 Kovová sedačka č. 34 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | TonnySpurs

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#35 Kovová sedačka č. 35 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | Vaclav1996

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#36 Kovová sedačka č. 36 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | spajdy

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#37 Kovová sedačka č. 37 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | vojta72

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#38 Kovová sedačka č. 38 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | SIDOLUX

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#39 Kovová sedačka č. 39 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | TonnySpurs

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#40 Kovová sedačka č. 40 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Jandy

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#41 Kovová sedačka č. 41 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | duchan

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#42 Kovová sedačka č. 42 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | Kalic

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#43 Kovová sedačka č. 43 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | SIDOLUX

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#44 Kovová sedačka č. 44 800,00 Kč   3 x 100,00 Kč | Naxmodrias

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 800,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:03:10 31.10.2019
#45 Kovová sedačka č. 45 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | marek.mi

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#46 Kovová sedačka č. 46 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | rprside

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#47 Kovová sedačka č. 47 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | TonnySpurs

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#48 Kovová sedačka č. 48 800,00 Kč   1 x 300,00 Kč | Zdenicka

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 800,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#49 Kovová sedačka č. 49 800,00 Kč   2 x 200,00 Kč | Kurri

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 800,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
#50 Kovová sedačka č. 50 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | marek.mi

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 500,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:01:27 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (1/3) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Halanaura

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (2/3) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | pro_tatínka

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (3/3) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Kkouba

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem DANIELA HOLZERA (1/2) 1 000,00 Kč   0 x Zatím nikdo

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 0 x
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem DANIELA HOLZERA (2/2) 1 000,00 Kč   0 x Zatím nikdo

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 0 x
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (1/5) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | Lecho

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (2/5) 1 500,00 Kč   3 x 100,00 Kč | Registry

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 500,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (3/5) 1 300,00 Kč   3 x 100,00 Kč | vojta72

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (4/5) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | Rockem

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (5/5) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | martinkristek

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:39 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 4 600,00 Kč  13 x 500,00 Kč | Sabuco

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 4 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 13 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:10:03 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 2 900,00 Kč  13 x 200,00 Kč | Radas

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 900,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 13 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (1/3) 2 700,00 Kč   7 x 100,00 Kč | rade_czech

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 7 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (2/3) 2 500,00 Kč   5 x 400,00 Kč | B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 500,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 5 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (3/3) 2 500,00 Kč   7 x 200,00 Kč | Olmik

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 500,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 7 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARTINA LUKEŠE (1/2) 1 600,00 Kč   4 x 100,00 Kč | Jandy

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 4 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARTINA LUKEŠE (2/2) 1 700,00 Kč   2 x 500,00 Kč | Sebox2006

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (1/5) 5 347,00 Kč  13 x 500,00 Kč | Klokani

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 5 347,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 13 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (2/5) 4 700,00 Kč  11 x 100,00 Kč | Tomino015

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 4 700,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 11 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:08:06 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (3/5) 3 000,00 Kč   9 x 500,00 Kč | ZEPAR

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 3 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 9 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (4/5) 2 600,00 Kč   8 x 500,00 Kč | Romi13

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 600,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 8 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 10 500,00 Kč  25 x 500,00 Kč | ZEPAR

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 10 500,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 25 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:34:53 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem PATRIZIA STRONATIHO (1/2) 1 200,00 Kč   1 x 200,00 Kč | RobertoFCB

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem PATRIZIA STRONATIHO (2/2) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (1/4) 2 000,00 Kč   2 x 500,00 Kč | Zob

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (2/4) 1 300,00 Kč   3 x 100,00 Kč | MichaelaH

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (3/4) 1 300,00 Kč   3 x 100,00 Kč | BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (4/4) 1 300,00 Kč   1 x 300,00 Kč | Zdenicka

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RENÉHO BOLFA (1/2) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | mjklom

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RENÉHO BOLFA (2/2) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Lecho

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 2 100,00 Kč  10 x 100,00 Kč | přespolnák

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 10 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:13:47 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (2/4) 1 300,00 Kč   3 x 100,00 Kč | martinkristek

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (3/4) 1 500,00 Kč   4 x 200,00 Kč | kovacechoval

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 500,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 4 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 2 000,00 Kč   7 x 400,00 Kč | Sabuco

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 7 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:11:38 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (1/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | Baos

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (2/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | ostravak3

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 100,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 1 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (3/4) 1 300,00 Kč   3 x 100,00 Kč | Jandy

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (4/4) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | martinkristek

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 1 200,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 2 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA SVĚRKOŠE (1/2) 2 000,00 Kč   6 x 100,00 Kč | pro_tatínka

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 000,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 6 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA SVĚRKOŠE (2/2) 2 300,00 Kč   3 x 300,00 Kč | gksfcb1996

Aukce položky ukončena

Aktuální cena: 2 300,00 Kč
Vyvolávací cena: 1 000,00 Kč
Min. příhoz: 100,00 Kč
Příhozů: 3 x
Naposledy přihozeno:
Konec příhozů: 12:00:00 31.10.2019

Celkový výtěžek aukce je 116 925,00 Kč.

Příhozy

Název předmětu / dresu Cena Čas Přihazující Příhoz
Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 10 500,00 Kč 31.10.2019 12:29:53 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 10 000,00 Kč 31.10.2019 12:29:16 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 9 500,00 Kč 31.10.2019 12:27:29 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 9 000,00 Kč 31.10.2019 12:26:15 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 8 500,00 Kč 31.10.2019 12:25:36 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 8 000,00 Kč 31.10.2019 12:25:00 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 7 500,00 Kč 31.10.2019 12:24:01 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 7 000,00 Kč 31.10.2019 12:22:50 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 6 800,00 Kč 31.10.2019 12:20:47 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 6 500,00 Kč 31.10.2019 12:16:05 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 6 100,00 Kč 31.10.2019 12:14:11 Romi13

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 5 600,00 Kč 31.10.2019 12:13:24 Romi13

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 5 100,00 Kč 31.10.2019 12:13:01 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 4 800,00 Kč 31.10.2019 12:09:53 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 2 100,00 Kč 31.10.2019 12:08:47 přespolnák

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 4 600,00 Kč 31.10.2019 12:08:41 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 4 100,00 Kč 31.10.2019 12:08:27 Sabuco

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 2 000,00 Kč 31.10.2019 12:08:19 Jana 1968

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 900,00 Kč 31.10.2019 12:08:08 přespolnák

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 800,00 Kč 31.10.2019 12:07:37 Jana 1968

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 2 000,00 Kč 31.10.2019 12:06:38 Sabuco

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 4 600,00 Kč 31.10.2019 12:05:03 Sabuco

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 700,00 Kč 31.10.2019 12:05:02 přespolnák

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 4 100,00 Kč 31.10.2019 12:04:40 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 600,00 Kč 31.10.2019 12:03:49 Sabuco

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 4 000,00 Kč 31.10.2019 12:03:46 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 1 600,00 Kč 31.10.2019 12:03:36 Jana 1968

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 1 500,00 Kč 31.10.2019 12:03:15 Sabuco

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (2/5) 4 700,00 Kč 31.10.2019 12:03:06 Tomino015

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 3 500,00 Kč 31.10.2019 12:02:34 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 3 100,00 Kč 31.10.2019 12:01:17 Tomino015

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (2/5) 4 600,00 Kč 31.10.2019 12:00:59 Kvasa

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 4 000,00 Kč 31.10.2019 12:00:56 Sabuco

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 500,00 Kč 31.10.2019 12:00:50 přespolnák

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 3 500,00 Kč 31.10.2019 12:00:35 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 400,00 Kč 31.10.2019 11:59:55 ostravak3

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 3 000,00 Kč 31.10.2019 11:59:42 ZEPAR

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 1 400,00 Kč 31.10.2019 11:59:26 Jana 1968

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 3 100,00 Kč 31.10.2019 11:59:12 Sabuco

Aukce položky ukončena

Kovová sedačka č. 16 700,00 Kč 31.10.2019 11:58:37 jfousek

Aukce položky ukončena

Kovová sedačka č. 44 800,00 Kč 31.10.2019 11:58:10 Naxmodrias

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (2/5) 4 100,00 Kč 31.10.2019 11:58:05 Tomino015

Aukce položky ukončena

Kovová sedačka č. 04 700,00 Kč 31.10.2019 11:57:27 marek.mi

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 1 300,00 Kč 31.10.2019 11:56:53 ostravak3

Aukce položky ukončena

Kovová sedačka č. 50 700,00 Kč 31.10.2019 11:56:27 marek.mi

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (5/5) 1 200,00 Kč 31.10.2019 11:55:39 martinkristek

Aukce položky ukončena

Kovová sedačka č. 44 700,00 Kč 31.10.2019 11:54:44 jfousek

Aukce položky ukončena

Kovová sedačka č. 10 700,00 Kč 31.10.2019 11:53:16 BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (3/4) 1 300,00 Kč 31.10.2019 11:52:57 BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Plastová sedačka s podpisem PATRIZIA STRONATIHO (2/2) 1 200,00 Kč 31.10.2019 11:51:39 BANIKFOREVER

Aukce položky ukončena

Další aukce, které brzy skončí

Originál hraný dres Jánoše FK Mladá Boleslav

Originál hraný dres FK Mladá Boleslav, hráč Adam Jánoš, 1.ePojištění liga, sezona 2016/2017.


Originál hraný dres Mičoly z FC Baník Ostrava s podpisem

Originál hraný dres Tomáš Mičola, ze zápasu FC Baník Ostrava vs. FC Slovácko, hraného 12.7.2016. Dres s podpisem hráče.


Originál hraný dres Papadopulose z FK Rostov

Originál hraný dres Michal Papadopulos, FK Rostov, sezona 2011/2012.


Originál hraný dres Breiteho z FC Slovan Liberec s podpisem

Originál hraný dres Radim Breite, FC Slovan Liberec, HET liga. Dres s podpisem hráče.


Originální zápasový dres ze sady zlatého MS1996 ve Vídni

Dres byl připravený pro hráče, který na mistrovství světa nepřijel. Po konci turnaje podepsaný zlatým týmem. Podpisy: Otakar Vejvoda, Fr. Kaberle, V. Ujčík, Pavel Patera, Robert Reichel, Jiří Kučera, D. Kadlec a další.