BAZALY: Benefiční dražba sedaček

Dražíme 90 kusů plastových a kovových sedaček, posledního přeživšího symbolu stadionu Bazaly 1959-2015). V charitativní aukci dražíme sedačky s podpisy současných hráčů i fotbalových legend FC Baník Ostrava:

 • 5x plastovou sedačku s podpisem Milana Baroše
 • 5x plastovou sedačku s podpisem Jana Laštůvky
 • 4x plastovou sedačku s podpisem Václava Daňka
 • 4x plastovou sedačku s podpisem Rostislava Vojáčka
 • 4x plastovou sedačku s podpisem Radka Slončíka
 • 3x plastovou sedačku s podpisem Bohumila Páníka
 • 3x plastovou sedačku s podpisem Marka Jankulovskeho
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Daniela Holzera
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Patrizia Stronatiho
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Václava Svěrkoše
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Reného Bolfa
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Luďka Mikloška
 • 2x plastovou sedačku s podpisem Martina Lukeše
 • 50x kovovou sedačku s kartou podpisů (M. Baroš, J. Laštůvka, D. Holzer, P. Stronati, B. Páník, V. Daněk, R. Vojáček).

Výtěžek z dobročinné aukce poputuje na konto čtyř ostravských dětských domovů. Mimo aukci můžete dětským domovům přispět na transparentní účet 2801672690/2010. Více o projektu: www.benefice.ostrava.cz

Zadavatel: obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Pravidla aukce “BAZALY: Benefiční dražba sedaček” (dále jen „Aukce“)

Tato pravidla nahrazují společná pravidla webu www.sportovniaukce.cz a platí výhradně pro uvedenou aukci.

Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem Aukce je obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2600 (dále jen "Organizátor").
 2. Provozovatelem aukce je eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 14094 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Předmětem Aukce je celkem 90 originálních sedaček ze stadionu Bazaly (dále také jen „dražené věci“): 40 sedaček v plastovém provedení s originálními podpisy sportovců a 50 sedaček v kovovém provedení. Bližší specifikace sedaček je k nalezení na www.benefice.ostrava.cz
 4. Vyvolávací cena činí 1000 Kč pro plastové sedačky a 500 Kč pro kovové sedačky.
 5. Aukce bude spuštěna dne 4.10.2019 2019 v 11:00 hod a ukončena dne 31. 10. 2019 ve 12 hod.
 6. Celý výtěžek aukce poputuje 4 dětským domovům, a to Dětskému centru Domeček (IČ: 70631956), Dětskému domovu a Školní jídelně Ostrava-Slezská Ostrava (IČ: 61989258), Dětskému domovu Úsměv a Školní jídelně (IČ: 61989321) a Dětský domov a Školní jídelna (IČ: 61989339)
 7. Náklady aukce jsou hrazeny Statutárním městem Ostrava.
 8. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražba splňuje podmínky zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). Dražba byla oznámena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce změnit pravidla, popřípadě Aukci zrušit.

Průběh Aukce

 1. Účast v Aukci je dobrovolná, zdarma a je k ní nutná registrace formou vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři. V registraci si každý uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo, které bude používat v průběhu Aukce. Dále je nutné uvést emailovou adresu, úplnou poštovní adresu, telefonní číslo. Registrací projevuje uživatel souhlas s pravidly Aukce.
 2. Aukce se může účastnit fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen „účastník Aukce“). Účastníkem Aukce nesmí být osoba, jíž byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost.
 3. Provozovatel Aukce si vyhrazuje právo v případě pochybností o identitě účastníka Aukce jej kontaktovat a jeho identitu ověřit. V případě, že o sobě účastník Aukce uvedl nepravdivé údaje, vyhrazuje si Provozovatel právo znemožnit takovému uživateli vstup do Aukce.
 4. Aukce je spuštěna dne 4. 10. 2019 v 11 hodin. V průběhu trvání aukce mohou vážní zájemci přihazovat k jednotlivým sedačkám v Aukci. Minimální částka příhozu je 100 Kč. Počet příhozů jedním Účastníkem není omezen, žádné omezení se nevztahuje ani na množství aukcí, jichž se daná osoba účastní. Účastník aukce může přihazovat současně k dvěma a více aukčním předmětům (sedačkám). Pakliže vydraží více předmětů, bude vyzván k úhradě všech
 5. Aukce končí dne 31. 10. 2019 ve 12 hod. Sedačka, na níž nebylo během posledních pěti minut přihozeno, v Aukci končí a získává nového majitele, tj. Účastníka, který nabídl nejvyšší částku. V 11:55 tedy začíná u každé ze sedaček běžet pětiminutová ochranná doba, je-li během ní sedačku přihozeno, začíná pětiminutová ochranná doba běžet od okamžiku učiněného příhozu znovu, v opačném případě se majitelem stává ten, kdo naposledy přihodil před započetím ochranné doby. Díky tomuto systému mají vážní zájemci o konkrétní sedačku možnost během pěti minut reagovat na předchozí nabídku. Takovéto prodlužování je časově neomezené.
 6. Pro Aukci je rozhodující čas serveru, který má každý Účastník možnost sledovat na stránce s Aukcí.
 7. Účastník, který učinil poslední (nejvyšší) nabídku (dále jen „vydražitel“) a je ve chvíli ukončení Aukce uveden jako poslední, získává na draženou sedačku nárok a je povinen ji za níže uvedených podmínek zaplatit a převzít.
 8. Organizátor Aukce vyzve vítěze Aukce do 10 dnů po ukončení Aukce k uzavření smlouvy, na základě níž přejde na vítěze Aukce vlastnické právo k sedačce (text smlouvy je zveřejněn na www.benefice.ostrava.cz), k zaslání částky, za níž sedačku vydražil, na sbírkový účet obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., č. 2801672690/2010, vedený u Fio banky, a následně k vyzvednutí sedačky. Účastník Aukce registrací (účastí) stvrzuje, že se s textem smlouvy seznámil a pro případ, že by se stal vydražitelem Aukce a došlo by k uzavření smlouvy, nemá proti jejímu znění námitek.
 9. V případě, že vítěz Aukce odmítne uhradit cenu, za kterou sedačku vydražil, ve sjednané lhůtě, popřípadě odmítne uzavřít smlouvu dle předchozího odstavce, může Organizátor vyzvat dalšího, popřípadě dalšího v pořadí k uhrazení ceny, kterou nabízel na sedačku on a k uzavření smlouvy dle předchozího odstavce. Případně může Organizátor Aukci konkrétní sedačky zrušit. Právo volby náleží Organizátorovi.
 10. Předání sedaček probíhá výlučně osobním převzetím. Organizátor aukce v časném předstihu informuje vydražitele o termínu slavnostní akce, na níž si vydražitelé osobně převezmou vydražené předměty. Pakliže se vydražitel nebude moci s objektivních důvodů zúčastnit této akce, organizátor aukce ho bude dále informovat o dalších možných termínech osobního převzetí.

Ochrana osobních údajů

 1. Jako návštěvník (účastník Aukce) registrací na stránce www.sportovniaukce.cz uděluji výslovný souhlas s tím, aby společnost eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl C, vložka 14094, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo, elektronickou (e-mailovou) adresu, adresu pro doručování za účelem doručení vydraženého předmětu, zodpovězení dotazů požadavků mnou vznesených a případného ověření identity účastníka Aukce.
 2. Výše uvedené osobní údaje (vyjma uživatelského jména) budou Provozovatelem uchovány v tajnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou níže uvedenou. Uživatelské jméno se zobrazuje pod Aukcí společně s výší příhozu účastníka Aukce. Výše uvedené osobní údaje budou za účelem uzavření smlouvy dle odst. 8 pravidel o Průběhu Aukce a za účelem předání sedačky předány Organizátorovi Aukce, tj. obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2600, jakožto Zpracovateli. Provozovatel Aukce upozorňuje, že registrací na stránce www.sportovniaukce.cz bere účastník Aukce na vědomí, že se přihlašuje do aukčního systému, v němž jeho osobní údaje zůstávají zachovány i po konci Aukce za účelem případného zájmu účastníka o další aukci v budoucnu. V případě žádosti učiněné způsobem uvedeným v předešlém odstavci, budou osobní údaje z databáze vymazány. Provozovatel upozorňuje, že z uvedeného důvodu mohou být zpracovateli předány i osobní údaje účastníka získané před touto Aukcí.

Závěrečná ustanovení

  Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení aukce, je však v jeho zájmu poskytovat služby a funkce aukce v maximální možné kvalitě. Na případné výpadky systému nebo internetu nebude brán při rozhodování o výherci Aukce zřetel. V případě výpadku serveru či doložené nesprávné funkcionalitě systému v závěru aukce může být ale ve výjimečném případě rozhodnuto o jejím prodloužení či náhradním termínu ukončení za účelem zajištění regulérnosti aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit aukci v jejím průběhu a to i bez upozornění a bez povinnosti náhrady vůči jakémukoliv uživateli. V zájmu provozovatele je kvalitní a bezchybný chod aukce. V případě nejasností, technických nebo funkčních problémů mohou uživatelé kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese info@sportovniaukce.cz

Remaining time

Auction end

TH 31.10.2019

12:00:00

Server time

Auction items

Number Item name Prize No. of bids Last bid Winner Bid
#01 Kovová sedačka č. 01 700,00 Kč   1 x 200,00 Kč | 14:10:07 4.10.2019 GREP Log in

Recent prize: 700,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 14:10:07 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#02 Kovová sedačka č. 02 1 200,00 Kč   2 x 500,00 Kč | 17:08:24 4.10.2019 Lukinič1922 Log in

Recent prize: 1 200,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 17:08:24 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#03 Kovová sedačka č. 03 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:56:45 4.10.2019 Juridzy Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:56:45 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#04 Kovová sedačka č. 04 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 21:21:50 4.10.2019 Seky Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 21:21:50 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#05 Kovová sedačka č. 05 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 19:22:43 4.10.2019 papiky Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 19:22:43 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#06 Kovová sedačka č. 06 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:06:54 4.10.2019 freedom5 Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:06:54 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#07 Kovová sedačka č. 07 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | 07:53:32 8.10.2019 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in

Recent prize: 700,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 07:53:32 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#08 Kovová sedačka č. 08 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#09 Kovová sedačka č. 09 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 15:16:40 5.10.2019 Bleiders Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 15:16:40 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#10 Kovová sedačka č. 10 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 10:04:26 8.10.2019 RVolny Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 10:04:26 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#11 Kovová sedačka č. 11 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#12 Kovová sedačka č. 12 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 14:34:27 7.10.2019 LivaniJan Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 14:34:27 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#13 Kovová sedačka č. 13 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 17:13:34 4.10.2019 LivaniJan Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 17:13:34 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#14 Kovová sedačka č. 14 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | 21:30:49 7.10.2019 Zob Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 21:30:49 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#15 Kovová sedačka č. 15 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:47:58 4.10.2019 Thomas15 Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:47:58 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#16 Kovová sedačka č. 16 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 19:35:23 4.10.2019 Potěr Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 19:35:23 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#17 Kovová sedačka č. 17 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#18 Kovová sedačka č. 18 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#19 Kovová sedačka č. 19 1 000,00 Kč   3 x 100,00 Kč | 23:05:22 7.10.2019 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 3 x
Last bid: 23:05:22 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#20 Kovová sedačka č. 20 711,00 Kč   2 x 111,00 Kč | 11:44:32 16.10.2019 Olmik Log in

Recent prize: 711,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 11:44:32 16.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#21 Kovová sedačka č. 21 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 17:05:43 8.10.2019 bazovak Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 17:05:43 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#22 Kovová sedačka č. 22 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | 23:05:33 7.10.2019 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in

Recent prize: 700,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 23:05:33 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#23 Kovová sedačka č. 23 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 11:55:50 6.10.2019 Copino Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 11:55:50 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#24 Kovová sedačka č. 24 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#25 Kovová sedačka č. 25 666,00 Kč   1 x 166,00 Kč | 08:02:43 5.10.2019 Didin Log in

Recent prize: 666,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 08:02:43 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#26 Kovová sedačka č. 26 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#27 Kovová sedačka č. 27 700,00 Kč   2 x 100,00 Kč | 08:32:56 23.10.2019 Sabuco Log in

Recent prize: 700,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 08:32:56 23.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#28 Kovová sedačka č. 28 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#29 Kovová sedačka č. 29 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#30 Kovová sedačka č. 30 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | 14:20:29 15.10.2019 GevBady10 Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 14:20:29 15.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#31 Kovová sedačka č. 31 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 08:36:19 23.10.2019 osd0707 Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 08:36:19 23.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#32 Kovová sedačka č. 32 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#33 Kovová sedačka č. 33 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | 16:08:15 21.10.2019 Vaclav1996 Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 16:08:15 21.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#34 Kovová sedačka č. 34 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#35 Kovová sedačka č. 35 1 000,00 Kč   1 x 500,00 Kč | 16:09:39 21.10.2019 Vaclav1996 Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 16:09:39 21.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#36 Kovová sedačka č. 36 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 23:20:15 5.10.2019 spajdy Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 23:20:15 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#37 Kovová sedačka č. 37 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 11:47:51 16.10.2019 vojta72 Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 11:47:51 16.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#38 Kovová sedačka č. 38 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#39 Kovová sedačka č. 39 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#40 Kovová sedačka č. 40 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#41 Kovová sedačka č. 41 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#42 Kovová sedačka č. 42 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#43 Kovová sedačka č. 43 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#44 Kovová sedačka č. 44 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:36:23 22.10.2019 Naxmodrias Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:36:23 22.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#45 Kovová sedačka č. 45 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#46 Kovová sedačka č. 46 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#47 Kovová sedačka č. 47 500,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 500,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#48 Kovová sedačka č. 48 800,00 Kč   1 x 300,00 Kč | 13:44:28 7.10.2019 Zdenicka Log in

Recent prize: 800,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:44:28 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#49 Kovová sedačka č. 49 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 14:12:05 5.10.2019 Rusek Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 14:12:05 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
#50 Kovová sedačka č. 50 600,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 11:26:01 4.10.2019 Olmik Log in

Recent prize: 600,00 Kč
Starting prize: 500,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 11:26:01 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (1/3) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 22:28:15 12.10.2019 Halanaura Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 22:28:15 12.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (2/3) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 16:35:30 17.10.2019 pro_tatínka Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 16:35:30 17.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (3/3) 1 000,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem DANIELA HOLZERA (1/2) 1 000,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem DANIELA HOLZERA (2/2) 1 000,00 Kč   0 x No one so far Log in

Recent prize: 1 000,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 0 x
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (1/5) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | 23:17:50 4.10.2019 Lecho Log in

Recent prize: 1 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 23:17:50 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (2/5) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 10:49:26 5.10.2019 jirded Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 10:49:26 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (3/5) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:02:14 9.10.2019 vojta72 Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:02:14 9.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (4/5) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 14:32:41 7.10.2019 LivaniJan Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 14:32:41 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (5/5) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 07:53:58 8.10.2019 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 07:53:58 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 2 500,00 Kč   7 x 500,00 Kč | 14:06:43 8.10.2019 Sabuco Log in

Recent prize: 2 500,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 7 x
Last bid: 14:06:43 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 2 500,00 Kč  11 x 400,00 Kč | 07:10:07 9.10.2019 Radas Log in

Recent prize: 2 500,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 11 x
Last bid: 07:10:07 9.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (1/3) 2 600,00 Kč   6 x 200,00 Kč | 11:45:06 16.10.2019 Olmik Log in

Recent prize: 2 600,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 6 x
Last bid: 11:45:06 16.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (2/3) 2 500,00 Kč   5 x 400,00 Kč | 22:45:04 8.10.2019 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in

Recent prize: 2 500,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 5 x
Last bid: 22:45:04 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (3/3) 2 500,00 Kč   7 x 200,00 Kč | 07:19:29 9.10.2019 Olmik Log in

Recent prize: 2 500,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 7 x
Last bid: 07:19:29 9.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARTINA LUKEŠE (1/2) 1 600,00 Kč   4 x 100,00 Kč | 11:33:11 6.10.2019 Jandy Log in

Recent prize: 1 600,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 4 x
Last bid: 11:33:11 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MARTINA LUKEŠE (2/2) 1 700,00 Kč   2 x 500,00 Kč | 11:32:54 6.10.2019 Sebox2006 Log in

Recent prize: 1 700,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 11:32:54 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (1/5) 5 347,00 Kč  13 x 500,00 Kč | 13:47:42 11.10.2019 Klokani Log in

Recent prize: 5 347,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 13 x
Last bid: 13:47:42 11.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (2/5) 3 500,00 Kč   7 x 500,00 Kč | 12:11:05 6.10.2019 Čoček Log in

Recent prize: 3 500,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 7 x
Last bid: 12:11:05 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (3/5) 2 200,00 Kč   5 x 200,00 Kč | 16:34:28 17.10.2019 pro_tatínka Log in

Recent prize: 2 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 5 x
Last bid: 16:34:28 17.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (4/5) 2 000,00 Kč   6 x 100,00 Kč | 06:29:50 8.10.2019 jadanis Log in

Recent prize: 2 000,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 6 x
Last bid: 06:29:50 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (5/5) 2 200,00 Kč   4 x 500,00 Kč | 17:53:55 5.10.2019 Romi13 Log in

Recent prize: 2 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 4 x
Last bid: 17:53:55 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem PATRIZIA STRONATIHO (1/2) 1 200,00 Kč   1 x 200,00 Kč | 06:19:06 5.10.2019 RobertoFCB Log in

Recent prize: 1 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 06:19:06 5.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem PATRIZIA STRONATIHO (2/2) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 18:26:29 6.10.2019 AdamL Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 18:26:29 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (1/4) 2 000,00 Kč   2 x 500,00 Kč | 21:32:05 7.10.2019 Zob Log in

Recent prize: 2 000,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 21:32:05 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (2/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:35:13 8.10.2019 mjklom Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:35:13 8.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (3/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 18:01:26 18.10.2019 Herz Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 18:01:26 18.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (4/4) 1 300,00 Kč   1 x 300,00 Kč | 14:04:18 7.10.2019 Zdenicka Log in

Recent prize: 1 300,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 14:04:18 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RENÉHO BOLFA (1/2) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 20:53:25 4.10.2019 mjklom Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 20:53:25 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem RENÉHO BOLFA (2/2) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 23:18:49 4.10.2019 Lecho Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 23:18:49 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (1/4) 1 200,00 Kč   1 x 200,00 Kč | 11:37:03 6.10.2019 Sebox2006 Log in

Recent prize: 1 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 11:37:03 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (2/4) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | 13:13:30 22.10.2019 LivaniJan Log in

Recent prize: 1 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 13:13:30 22.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (3/4) 1 200,00 Kč   2 x 100,00 Kč | 10:33:02 22.10.2019 kovacechoval Log in

Recent prize: 1 200,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 2 x
Last bid: 10:33:02 22.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 08:19:35 9.10.2019 ostravak3 Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 08:19:35 9.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (1/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 13:57:49 7.10.2019 Baos Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 13:57:49 7.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (2/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 08:20:10 9.10.2019 ostravak3 Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 08:20:10 9.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (3/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 11:33:38 6.10.2019 Jandy Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 11:33:38 6.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (4/4) 1 100,00 Kč   1 x 100,00 Kč | 08:20:36 9.10.2019 ostravak3 Log in

Recent prize: 1 100,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 1 x
Last bid: 08:20:36 9.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA SVĚRKOŠE (1/2) 2 000,00 Kč   6 x 100,00 Kč | 16:35:04 17.10.2019 pro_tatínka Log in

Recent prize: 2 000,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 6 x
Last bid: 16:35:04 17.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019
# Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA SVĚRKOŠE (2/2) 2 300,00 Kč   3 x 300,00 Kč | 23:24:29 4.10.2019 gksfcb1996 Log in

Recent prize: 2 300,00 Kč
Starting prize: 1 000,00 Kč
Min. bid: 100,00 Kč
No. of bids: 3 x
Last bid: 23:24:29 4.10.2019
Bidding ends: 12:00:00 31.10.2019

Total amount raised by auction is 84 324,00 Kč.

Bids

Item name Prize Time Bidder Bid
Kovová sedačka č. 31 600,00 Kč 23.10.2019 08:36:19 osd0707 Log in
Kovová sedačka č. 27 700,00 Kč 23.10.2019 08:32:56 Sabuco Log in
Kovová sedačka č. 44 600,00 Kč 22.10.2019 13:36:23 Naxmodrias Log in
Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (2/4) 1 200,00 Kč 22.10.2019 13:13:30 LivaniJan Log in
Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (3/4) 1 200,00 Kč 22.10.2019 10:33:02 kovacechoval Log in
Kovová sedačka č. 35 1 000,00 Kč 21.10.2019 16:09:39 Vaclav1996 Log in
Kovová sedačka č. 33 1 000,00 Kč 21.10.2019 16:08:15 Vaclav1996 Log in
Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (3/4) 1 100,00 Kč 18.10.2019 18:01:26 Herz Log in
Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (2/3) 1 100,00 Kč 17.10.2019 16:35:30 pro_tatínka Log in
Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA SVĚRKOŠE (1/2) 2 000,00 Kč 17.10.2019 16:35:04 pro_tatínka Log in
Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (3/5) 2 200,00 Kč 17.10.2019 16:34:28 pro_tatínka Log in
Kovová sedačka č. 37 600,00 Kč 16.10.2019 11:47:51 vojta72 Log in
Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (1/3) 2 600,00 Kč 16.10.2019 11:45:06 Olmik Log in
Kovová sedačka č. 20 711,00 Kč 16.10.2019 11:44:32 Olmik Log in
Kovová sedačka č. 30 1 000,00 Kč 15.10.2019 14:20:29 GevBady10 Log in
Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA SVĚRKOŠE (1/2) 1 900,00 Kč 13.10.2019 21:50:33 David1922

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem BOHUMILA PÁNÍKA (1/3) 1 100,00 Kč 12.10.2019 22:28:15 Halanaura Log in
Kovová sedačka č. 20 600,00 Kč 11.10.2019 17:37:18 vojta72

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (1/5) 5 347,00 Kč 11.10.2019 13:47:42 Klokani Log in
Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (3/5) 1 100,00 Kč 09.10.2019 13:02:14 vojta72 Log in
Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (4/4) 1 100,00 Kč 09.10.2019 08:20:36 ostravak3 Log in
Plastová sedačka s podpisem VÁCLAVA DAŇKA (2/4) 1 100,00 Kč 09.10.2019 08:20:10 ostravak3 Log in
Plastová sedačka s podpisem ROSTISLAVA VOJÁČKA (4/4) 1 100,00 Kč 09.10.2019 08:19:35 ostravak3 Log in
Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (3/3) 2 500,00 Kč 09.10.2019 07:19:29 Olmik Log in
Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 2 500,00 Kč 09.10.2019 07:10:07 Radas Log in
Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (2/3) 2 500,00 Kč 08.10.2019 22:45:04 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in
Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 2 100,00 Kč 08.10.2019 20:34:23 martinkristek

This bid was beaten.

Kovová sedačka č. 21 600,00 Kč 08.10.2019 17:05:43 bazovak Log in
Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (1/5) 4 847,00 Kč 08.10.2019 14:20:49 RobertoFCB

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 2 500,00 Kč 08.10.2019 14:06:43 Sabuco Log in
Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 2 000,00 Kč 08.10.2019 13:56:32 martinkristek

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem RADKA SLONČÍKA (2/4) 1 100,00 Kč 08.10.2019 13:35:13 mjklom Log in
Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 2 000,00 Kč 08.10.2019 12:13:03 Radas

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 1 900,00 Kč 08.10.2019 12:06:14 martinkristek

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 1 800,00 Kč 08.10.2019 10:46:05 Radas

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 1 700,00 Kč 08.10.2019 10:43:19 martinkristek

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 1 600,00 Kč 08.10.2019 10:31:34 Radas

This bid was beaten.

Kovová sedačka č. 10 600,00 Kč 08.10.2019 10:04:26 RVolny Log in
Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (2/2) 1 500,00 Kč 08.10.2019 09:21:17 martinkristek

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (1/5) 4 500,00 Kč 08.10.2019 08:56:33 Klokani

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem JANA LAŠTÚVKY (5/5) 1 100,00 Kč 08.10.2019 07:53:58 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in
Kovová sedačka č. 07 700,00 Kč 08.10.2019 07:53:32 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in
Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 1 900,00 Kč 08.10.2019 07:28:31 Sabuco

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (4/5) 2 000,00 Kč 08.10.2019 06:29:50 jadanis Log in
Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (1/3) 2 400,00 Kč 08.10.2019 04:47:57 rade_czech

This bid was beaten.

Kovová sedačka č. 22 700,00 Kč 07.10.2019 23:05:33 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in
Kovová sedačka č. 19 1 000,00 Kč 07.10.2019 23:05:22 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava Log in
Plastová sedačka s podpisem MILANA BAROŠE (4/5) 1 900,00 Kč 07.10.2019 23:04:18 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem MARKA JANKULOVSKÉHO (1/3) 1 900,00 Kč 07.10.2019 23:04:00 B of B cars - Jaguar Land Rover Ostrava

This bid was beaten.

Plastová sedačka s podpisem LUĎKA MIKLOŠKA (1/2) 1 400,00 Kč 07.10.2019 22:18:10 martinkristek

This bid was beaten.

Other auctions, that will end soon

Podepsaný dres Filipa Zadiny - Detroit Red Wings

V aukci můžete získat podepsaný dres #11 Filip Zadina - Detroit Red Wings. Jedná se o autentický dres NHL (Autentic NHL Jersey Collection) od firmy Adidas. Společně s dresem získáte i zalaminovanou fotografii Filipa Zadiny s podepsaným dresem (viz. fotka).


Puk Pragobanka Cup 1994

Puk Pragobanka Cup 1994.


Puk Pragobanka Cup 1997

Puk Pragobanka Cup 1997.


EHT 2017 - oficiální hrací puk

EHT 2017 - oficiální hrací puk.


Aukce dresů Zápasu století pro ALSU

SK Sigma Olomouc slaví v letošním roce 100 let od svého založení. K této příležitosti uspořádala 8. září „Zápas století“, který za účasti legend Sigmy a české reprezentace zaplnil Andrův stadion.